Pomiary Elektryczne

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów okresowych oraz odbiorczych.

Wykonujemy pomiary obiektów przemysłowych tj. hal fabrycznych i magazynowych, jak również domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz pomieszczeń biurowych.

Posiadamy wiedzę oraz pełne uprawnienia potrzebne do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, prawa oraz właściwych norm.

Wykonujemy pomiary elektryczne w zakresie:

  • skuteczność zerowania,
  • pomiary silników elektrycznych,
  • pomiar prądu stałego i zmiennego do 1000 A,
  • pomiary rezystancji uziemienia – instalacji odgromowych,
  • pomiar parametrów wyłącznika różnicowoprądowego,
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
  • pomiary natężenia oświetlenia przy stanowiskach pracy
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania.